НАП подобри капацитета си за извършване на компютърни разследвания на данъчни измами

Национална агенция за приходите успешно изпълни проект  „Подпомагане на борбата с данъчни измами и сивата икономика в Република България чрез подобряване на техническата обезпеченост на НАП за извършване на компютърни разследвания“. Той е съфинансиран от ЕС, посредством подписано споразумение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма Еркюл III на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Проектът беше изпълнен в периода 01.02.2019 г.-01.02.2021 г., като в рамките му беше закупено оборудване (хардуер и лицензи за софтуер) за нуждите на ИТ-Форенсик лаборатории/работни места в структурите на НАП. Проведено беше и специализирано обучение на служители на НАП за работа с придобития софтуер.

Изпълнението на проекта дава възможност да се повиши ефективността при събирането на качествени доказателства в електронен вид,  необходими за разкриването и противодействието на укрити приходи и схеми за данъчни измами. Също така, функционирането на ИТ-Форенсик лаборатории в структурите на НАП ще доведе и до по-ефективно сътрудничество между НАП и други правоохранителни органи, чрез ИТ-Форенсик разследвания на национални и трансгранични схеми за данъчни измами от мултидисциплинарни екипи. Не на последно място, осигурява се възможност за подаване към държави-членки на ЕС на целева информация, събрана с помощта на ИТ-Форенсик средства, отнасяща се до загуби за техните национални бюджети.

Основният резултат от изпълнението на проекта е повишаването на събираемостта на данъчни задължения и ограничаването на загубите за националния бюджет, както и за бюджетите на други държави-членки на ЕС. Това ще допринесе за защитата на финансовите интереси на България и на ЕС.

Направи запитване