Обработка на заплати

Точна и навременна обработка и отчитане на работната заплата, в пълно съответствие с местните наредби и глобалните корпоративни политики на Вашата компания, изискват финансови и човешки ресурси, професионален персонал със специализирани умения и опит, както и специализиран софтуер. Истинската алтернатива за обработка на работните заплати във Вашата компания e да я възложите на професионалисти.

Предимства за Вашия бизнес:

Повишаване на ефективността чрез фокусиране на ресурсите на компанията Ви върху основния бизнес.

Освобождавайки капацитет, отдел Човешки ресурси ще бъде в състояние да се концентрира върху по-високи приоритетни задачи.

Достъп до натрупаните знания и методологическа база на изпълнителя

Базирано на нашия опит и доказано познаване на методологията в обработката на работни заплати, Счетоводна къща Евробаланс постоянно проследява промените в законодателството, провежда редовни проверки на персонал и организира вътрешни обучения и професионално усъвършенстване на знанията.

Гъвкавост в управлението на човешките ресурси и контрол върху числеността на персонала

Когато една компания расте, или се подлага на структурна реорганизация, или е насочена към сливане/придобиване, ТРЗ аутсорсинга елиминира необходимостта да се наема, обучава и мотивира нова група специалисти – можете да разчитате на нас като професионален доставчик, за да ви подкрепим в развитието на Вашия бизнес.

Подобрено качество на операции с гарантирана скорост и точност

Аутсорсингът помага да се подобри точността на обработените данни и отчети и да се уверите, че всички искания са изпълнени своевременно. Счетоводна къща Евробаланс носи пълна отговорност за качеството и навременността на обработка  на заплатите.

Строга поверителност на информацията

С подписването на договор със Счетоводна къща Евробаланс, можете да бъдете сигурни, че информацията за заплатите на Вашите служители ще бъде напълно защитена. Специален член от нашия договор гарантира поверителността на информацията; можем да подпишем и допълнително споразумение за неразкриване на информация по искане на клиента.

Нашите услуги по Труд и Работна Заплата /ТРЗ/ включват следните функционални области:

• ТРЗ изчисляване, включително калкулиране на данъци и вноски, бонуси и компенсации.
• Изготвяне на банкови нареждания за превеждане на заплатите на служителите, данъците и осигуровките.
• Подготовка на законовите форми за отчитане пред регулаторните органи.
• Изготвяне и изпращане на фишове за заплати.

В процеса на предоставяне на услугите, ние сме сигурни, че са изпълнени следните условия:

• Период на предоставяне на услугите – два пъти в месеца по начин договорен с клиента.
• Стандартен срок на предоставянето на услугите – до пет работни дни.
• ТРЗ пренос на данни под формата на документи и файлове в какъвто формат  изисква клиента.

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E