Одит

Ние извършваме одит в съответствие с всички изисквания, посочени в Международните одиторски стандарти. Ние даваме увереност по отношение на основните процеси и ще помогнем за идентифициране, измерване и контрол на широк спектър от рискове.

 

Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с изискванията на МСФО / НСС

Одитът на финансовите отчети е в съответствие с конкретна финансова рамка за отчитане (МСФО – международните стандарти за финансово отчитане или НСС – Национални счетоводни стандарти), както и всички приложими закони в България. Нашият независим подход и високо професионален екип гарантира, че нашите клиенти нямат просто технически коректен финансови отчети, но също така и отчети, които са съобразени с всички съответни разпоредби и най-новите практики в областта.

Вътрешен одит

Извършвани от професионалисти, с едно по-задълбочено разбиране на бизнес културата, системите и процесите. Дейността по вътрешен одит гарантира, че вътрешните проверки на място са достатъчни, за да се смекчат рисковете, процесите на управление са ефективни и организационните цели и задачи са изпълнени.

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E