Новини

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и Ислямска република Пакистан, приложима от 01.01.2021 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 20 февруари 2020 г. влезе в сила нова СИДДО между България и Пакистан 10.04.2020. Спогодбата е обнародвана в ДВ бр. 22 от 13 март 2020 г. и се прилага от 1 януари 2021 г. по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2021 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1 януари 2021 г.

Спогодбата е съобразена със съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в актуалния Модел на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и глобалния проект за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS Project). 

Считано от 01.01.2021 г. местните лица на Пакистан, които реализират доходи от източник в България, могат да ползват данъчните облекчения, предвидени в новата СИДДО. За доходи с размер над 500 000 лева годишно основанията за прилагане  на облекченията по СИДДО се удостоверяват пред органите по приходите в искане по чл. 137 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а за доходи под този размер следва да се представят доказателствата по чл. 136 от ДОПК пред платеца на доходите. 

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E