Новини

Национална агенция за приходите е с обновен етичен кодекс на служителите

Като модерна администрация, ангажирана със събирането на приходи и защита на фискалния интерес на държавата, Националната агенция за приходите обнови своя Етичен кодекс. Документът е част от политиката на НАП за изграждане на ефективна и прозрачна среда, чрез подкрепянето на личната почтеност и професионалната етика, като основополагащи ценности в институцията.

Със своя Заповед № ЗЦУ-1910/11.12.2019 г. изпълнителният директор на НАП утвърди

 Етичен кодекс на служителите в НАП

 

От служителите се очаква да възприемат етичните норми на поведение, очертани в този кодекс, и да се стремят да изпълняват своите задължения, в съответствие с принципите на професионалната етика.

Leave a Reply

Контакти:

Централен офис:
България, 1113 София, бул. Цариградско шосе 83,
вход А, офис 1
тел/факс: (02) 980-77-47
office@eurobalance.bg

GPS coordinates: 42°40'35.7"N 23°21'29.2"E